อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผา นางสาวศุภาพิชญ์ แย้มประโคน ครูโรงเรียนสระแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE)

โดยมีเรือโท สุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ใส่ความเห็น