พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดและงานทักษะวิชาการ

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดและงานทักษะวิชาการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางภัคนันท์ ชลารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนสระแก้ว คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุด และมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ จากการอ่านด้วยตนเอง จากสื่อที่หลากหลายที่ห้องสมุดได้จัดให้บริการ

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการหนังสือใหม่ นิทรรศการหนังสือในพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอบคำถามสารานุกรมออนไลน์ เกมส์ส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือเล่มโปรดณ ห้องสมุดโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ใส่ความเห็น