ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพบทเรียนความสำเร็จ”

โดยมีดร.อัมพร พิมพะ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและมอบโล่เชิดชูเกียรติ ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ,ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ,นายนิพนธ์ ก้องเวหา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษา ส.บ.ม.ท. ,นายศิวรัตน์ พายุหะ เลขาธิการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ,ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ,ดร.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ,ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่น

ในฐานะอุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมประชุมจำนวนมากกว่า ๑,๘๐๐ คนการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ห้องออคิด แกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น