ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล”

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00น. โรงเรียนสระแก้วนำโดย นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” และในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ดร.สท้าน วารี ผู้อำนว… Read More

 6,990 จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร…คลิก  8,521 จำนวนผู้เข้าชม

 8,521 จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ2566   ดาวน์โหลดเอกสาร…คลิก  20,618 จำนวนผู้เข้าชม

 20,618 จำนวนผู้เข้าชม

เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้วสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว มอบหมายให้ นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการ นางสุชาดา ทองแก้ว หัวหน้างานวิชาการ นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์ หัวหน้างานนวัตกรรมโรงเรียน และนางสมทรัพย์ บุญแต่ง ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุ… Read More

 8,775 จำนวนผู้เข้าชม

พิธีเปิดงานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 อำลาสถาบัน สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ และมอบเกียรติบัตรเด็กเรียนเก่ง มีความประพฤติดี พร้อมทั้ง… Read More

 8,022 จำนวนผู้เข้าชม

ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดการศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว (คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม) นายคงทัศษณ์ คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม(ผู้ช่วยเลขานุการ ส.ก.ส.ท.สาขาจังหวัดสระแก้ว) ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานตามโครงการศ… Read More

 6,730 จำนวนผู้เข้าชม

ร่วมประชุมโครงการพัฒนากรรมการบริหารสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว (คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม) นายคงทัศษณ์ คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม(ผู้ช่วยเลขานุการ ส.ก.ส.ท.สาขาจังหวัดสระแก้ว) ร่วมประชุมโครงการพัฒนากรรมการบริหารสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไท… Read More

 6,731 จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 10 จุดเน้น สพฐ. (QUICK POLICY)

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 10 จุดเน้น สพฐ. (QUICK POLICY) ภายใต้สระแก้วโมเดล ปีงบประมาณ 2566 ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมกับ… Read More

 6,164 จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการและนางมลิวัลย์ ยอดยัง ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสระแก้ว คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.สระแก้ว ร่ว… Read More

 1,194 จำนวนผู้เข้าชม

อบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณอยุธยา พร้อมด้วยนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ… Read More

 2,019 จำนวนผู้เข้าชม