ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพบทเรียนความสำเร็จ”

โดยมีดร.อัมพร พิมพะ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและมอบโล่เชิดชูเกียรติ ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ,ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ,นายนิพนธ์ ก้องเวหา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษา ส.บ.ม.ท. ,นายศิวรัตน์ พายุหะ เลขาธิการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ,ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ,ดร.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ,ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่น

ในฐานะอุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมประชุมจำนวนมากกว่า ๑,๘๐๐ คนการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ห้องออคิด แกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดและงานทักษะวิชาการ

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดและงานทักษะวิชาการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางภัคนันท์ ชลารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนสระแก้ว คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุด และมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ จากการอ่านด้วยตนเอง จากสื่อที่หลากหลายที่ห้องสมุดได้จัดให้บริการ

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการหนังสือใหม่ นิทรรศการหนังสือในพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอบคำถามสารานุกรมออนไลน์ เกมส์ส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือเล่มโปรดณ ห้องสมุดโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา พัฒนาความสะอาดในบริเวณโรงเรียนสระแก้ว

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายวัชระ ทองแก้วผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนสระแก้วและครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี นำลูกเสือเนตรนารีทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา พัฒนาความสะอาดในบริเวณโรงเรียนสระแก้ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

คว้ารางวัลที่ 2 ของโลก ในการแข่งขัน World Green Mech Contest 2023

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนของศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนสระแก้ว

โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ท่านรองชวนะชัย เพชรพิรุณ และคุณครูจิตพร สุวรรณะ ที่สามารถสร้างปรากฏการ

คว้ารางวัลที่ 2 ของโลก ในการแข่งขัน World Green Mech Contest 2023 ณ เมืองไถจง ประเทศไต้หวันมาได้สำเร็จ

การแข่งขันงานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย PIM Robotics Playground 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย PIM Robotics Playground 2023 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566
โดยมีรายการที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
1. นายธนากร อาษาแก้ว ชั้น ม.5/11
2. เด็กชายศรวัส พันผูก ชั้น ม.2/12
3. เด็กหญิงมุกดา ไซเอ็ด ชั้น ม.2/16
รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ควบคุมด้วยไมโครคอลโทรเลอร์
1. นายนนท์เกษม วิชุมา ชั้น ม.6/11
2. นายธนากร อาษาแก้ว ชั้น ม.5/11
3. นางสาวธัญชนก มะลิซ้อน ชั้น ม.5/11
ครูผู้ฝึสอน
1. นางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผา
2. นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์

อบรมเชิงปฏิบัติการ “STEAM Education จากแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น” ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวศวรรณ หันจันทร์ ครูผู้รับผิดชอบห้องเรียน MEP และคณะครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEAM Education จากแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น” ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๔จำนวน ๒๙ คน

โดยมีนางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วพร้อมทั้งนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธิเปิดการอบรม
ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากร นายศุภชัย บุญสุข และคณะ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่ให้ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถาน ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับโลก World Green Mech Contest 2023

📢 ประกาศผลการแข่งขันรอบสุดท้ายของการค้นหาตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับโลก World Green Mech Contest 2023 ณ ประเทศไต้หวัน
👏พวกเราขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ทุกคนด้วยนะครับ
📌โรงเรียนสระแก้วของเรา สามารถคว้าแชมป์ และชิงตั๋วไปประเทศไต้หวันได้ทั้งหมด 3 รายการ และมีรางวัลอีกมากมา ดังนี้
👍Senior high school
🎯 Green Mech
– SK SPACE WAY (#CHAMPION !! และได้สิทธิ์ไปแข่งที่ประเทศไต้หวัน)
– SK DORA RECORDS (Runer up รองชนะเลิศอันดับที่ 1)
🎯 Robot for mission
– SK MAGUIRE (#CHAMPION !! และได้สิทธิ์ไปแข่งที่ประเทศไต้หวัน)
– SK MORE THAN PLAY (Runer up รองชนะเลิศอันดับที่ 1)
👍Junior high school
🎯 Green Mech
– SK Poke Go (3rd Place รองชนะเลิศอันดับที่ 2)
🎯 Robot for mission
– SK PLAY ALL TIME (#CHAMPION !! และได้สิทธิ์ไปแข่งที่ประเทศไต้หวัน)
ร่วมส่งแรงใจให้ทุกคน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสระแก้วในเวทีระดับโลก 3 สิงหาคม 2023 ณ ประเทศไต้หวัน

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.
Please make sure that you didn't enabled option: Images of the Current Gallery. Option should have Show value to show images.

คณะครูห้องเรียนพิเศษ MEP ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 คณะครูห้องเรียนพิเศษ MEP ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 นำโดย นายชวนะชัย เพชรพิรุณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารนำโดย ผู้อำนวยการสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ EP/MEP โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://photos.app.goo.gl/pS7w5LaRo9QpRWTR9

กิจกรรมปรับพื้นฐานวันแรกของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

บรรยากาศการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวันแรกของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ที่มีการเรียนการสอนในวันที่ 2, 3, 8, 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-15:00 น. ณ ห้อง 511 ค่ะ

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะสู่นวัตกรปี 1 (Innovation Camp #1) ห้องเรียนพิเศษสะเต็ม STEM

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ครู ในกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะสู่นวัตกรปี 1 (Innovation Camp #1) ห้องเรียนพิเศษสะเต็ม STEM ในวันที่ 5-6 มกราคม 2566

โดยการนำของนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรรถวิทย์ สุปัตติ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่วยข้องของโรงเรียนสระแก้ว ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และอพวช. จังหวัดปทุมธานี