การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ. 2545
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ.2) พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พรบ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.2) พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.3) พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.4) พ.ศ. 2562
พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉ.2) พ.ศ. 2561
แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 : Q&A
O9 : Social Network
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O11-O18)
O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 : E-Service
เว็บไซต์โรงเรียน
ระบบแจ้งเหตุ MOE Safety Center
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care)
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area : AMSS v4.11)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS)
ระบบข้อมูลนักเรียน (DMC) ปีการศึกษา 2566
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (GCODE)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O19-O22)
O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O23-O26)
O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O27-O30)
O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O31-O38)
O31 : ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (O39-O43)
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน