การกำหนดค่าเป้าหมายและกำหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา