ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Active Learning คือรูปแบบการเรียนแบบใหม่ที่มุ่งเปลี่ยนการเรียนแบบฯ

Active Learning คือรูปแบบการเรียนแบบใหม่ที่มุ่งเปลี่ยนการเรียนแบบ “การท่อง” ให้เป็น “การทำ” และเปลี่ยน “การจำ” ให้เป็น “การเข้าใจ” เพื่อเปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นนวัตกร ผ่านกระบวนการ GPAS 5 Steps นโยบายโดยท่านรอง นรม. ดร. วิษณุ เครืองาม วันนี้ ขยายผลแล้วใน 30 จังหวัด 90 กว่าโรงเรียนในภาคเหนือ … Read More

 3,902 จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศโรงเรียนสระแก้ว

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

    

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล”

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00น. โรงเรียนสระแก้วนำโดย นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” และในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ดร.สท้าน วารี ผู้อำนว… Read More

 6,994 จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยใ… Read More

 4,418 จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ห้องเรียนพิเศษ (SMTE)

ห้องเรียนพิเศษ (TOP STAR)

ห้องเรียนพิเศษ (STEM)

ห้องเรียนพิเศษ (Computer Science)

ห้องเรียนพิเศษ (Education Hub)

ห้องเรียนพิเศษ (MEP)