SAKAEO WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL

โรงเรียนสระแก้ว มุ่งพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานสากล เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑