Top STAR

🌟ห้องเรียนพิเศษ Top star ขอแสดงความยินดี 🌟
กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (Top star) นักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปี2566 ในรอบที่ 1 (รอบพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน portfolio)

                          กดติดตาม ความเคลื่อนไหว เพจประชาสัมพันธ์ ::Sk-Top STAR::