Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  • 13,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนสระแก้ว ร่วมกับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ได้ดำเนินการจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคุมสอบ การดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ ได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบจาก นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการดำเนินการจัดสอบ สำหรับการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันเดียวทั้ง ๔ วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ๕๓๖ คน ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

  Loading

Leave A Comment