Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • ข้อมูลอาคารสถานที่

  • 08,ต.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ข้อมูลอาคารสถานที่

  ชื่ออาคาร/สถานที่         : อาคารหลังที่ 1 แบบ 212

  ปี พ.ศ.ที่สร้าง    : 2509

  งบประมาณ      : งปม. 779,000 บาท

  ไฟล์ดาวน์โหลด  : –

  ข้อมูลเพิ่มเติม :

  มีจำนวน  12 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้ทำการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  ชื่ออาคาร/สถานที่         : อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ 216

  ปี พ.ศ.ที่สร้าง    : 2519

  งบประมาณ      : งปม. 2,194,500

  ไฟล์ดาวน์โหลด  : –

  ข้อมูลเพิ่มเติม :

  มีจำนวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  ชื่ออาคาร/สถานที่         : อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ 216 ค

  ปี พ.ศ.ที่สร้าง    : 2523

  งบประมาณ      : งปม.3,530,000 บาท

  ไฟล์ดาวน์โหลด  : –

  ข้อมูลเพิ่มเติม :

  มีจำนวนห้องเรียน 16 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้จัดทำการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  ชื่ออาคาร/สถานที่         : อาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ 216 ล (ปรับปรุง 29)

  ปี พ.ศ.ที่สร้าง    : 2532

  งบประมาณ      : งปม.4,310,000 บาท

  ไฟล์ดาวน์โหลด  : –

  ข้อมูลเพิ่มเติม :

  มีจำนวน  12 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้จัดทำการเีรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  ชื่ออาคาร/สถานที่         : อาคารเรียนหลังที่ 5 แบบ 324 ล/41

  ปี พ.ศ.ที่สร้าง    : 2543-2544

  งบประมาณ      : งปม.19,830,000

  ไฟล์ดาวน์โหลด  : –

  ข้อมูลเพิ่มเติม :

  มีจำนวน 24 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) และกลุ่มสระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  ชื่ออาคาร/สถานที่         : โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์

  ปี พ.ศ.ที่สร้าง    : 2513

  งบประมาณ      : งปม.92,000

  ไฟล์ดาวน์โหลด  : –

  ข้อมูลเพิ่มเติม :

  โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์(สำนักผู้อำนวยการ)

  ชื่ออาคาร/สถานที่         : หอประชุมใหญ่แบบกรมสามัญ

  ปี พ.ศ.ที่สร้าง    : 2526

  งบประมาณ      : งปม.1,995,000

  ชื่ออาคาร/สถานที่         : อาคารอเนกประสงค์(โดมดอกแก้ว)

  ปี พ.ศ.ที่สร้าง    : 2552-2553

  งบประมาณ      : งปม.1,080,000

  ชื่ออาคาร/สถานที่         : โรงอาหารแบบหอประชุม แบบ 101 ล./27

  ปี พ.ศ.ที่สร้าง    : 2552-2553

  งบประมาณ      : งปม.10,294,000

  ชื่ออาคาร/สถานที่         : อาคารหอสมุด

  ปี พ.ศ.ที่สร้าง    : 2554

  งบประมาณ      : งบบริจาค 4,830,000

  Loading