Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • คณะกรรมการเข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔

  • 13,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ โดยมีข้าราชการครูเข้าร่วมประเมินจำนวน ๗ ท่าน คือ ๑. นางสาวศศิกาญจน์ กิ่งวงศา ๒. นางสาวมณีรัตน์ เชื้อตาหมื่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. นางสาวสุภาวรรณ โคตรศิริ ๔. นางสาวบัณฑิตา พงค์สวัสดิ์ ๕. นายธรรมนูญ ทององค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ๖. นายณัฐวุฒิ พวงทอง ๗. นายทักษิณ เพ็ชรรักษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

  Loading

Leave A Comment