Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • คณะศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ของห้องเรียนพิเศษสะเต็ม โรงเรียนสระแก้ว

  • 09,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ของห้องเรียนพิเศษสะเต็ม โรงเรียนสระแก้ว

  Loading

Leave A Comment