Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด

  • 20,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๖ นายปริญญา  โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายเวสารัช สังข์ศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ โรงเรียนสระแก้ว นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๕ โดยการลงพื้นที่เป็นการติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีที่นักเรียนทุนมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งด้านการเรียน การเจ็บป่วยและชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ได้มอบทุนการศึกษาด้วยสำหรับโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” ทรงนำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยที่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน

  Loading

Leave A Comment