Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๕ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการของ สวท. จังหวัดสระแก้ว เรื่อง นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน​ พ.ศ.​ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยครูแนะแนว และนายเวสารัช สังข์ศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ โรงเรียนสระแก้ว นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๕ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการของ สวท. จังหวัดสระแก้ว เรื่อง นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
  ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ขั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมบันทึกเทป ได้แก่
  ๑. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
  ๒. นายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
  ๓. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
  ๔. นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
  ๕.​ นายเวสารัช สังข์ศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสระแก้ว นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.​ รุ่นที่ ๑๕

  Loading

Leave A Comment