Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูงานวัดผลประเมินผล ได้รับมอบหมายจาก นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว  

  Loading

Leave A Comment