Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • ประวัติโรงเรียน

  • 08,ต.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  โรงเรียนสระแก้ว ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2501 แต่เดิมอาศัยโรงเรียนวัดสระแก้ว (ประชาบาล)ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุริมถนนสุวรรณศร บริเวณห้างแว่นบิวตี้ฟูลในปัจจุบัน เป็นอาคารไม้เก่าแก่ชั้นเดียวใต้ถุนสูงอาศัยเป็นที่เรียนโดยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบัน

  ปี พ.ศ. 2509 นายประยูร เทียมเพ็ชร คหบดีอำเภอสระแก้ว ได้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่กรมสามัญศึกษาจำนวนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา หมู่ที่ 7บ้านคลองจาน ริมถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน และในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารเรียนแบบ212 ครึ่งหลังจำนวน 6 ห้องเรียน จึงย้ายมาเรียนที่อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา

  ปี พ.ศ. 2516 เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท (คมช.) รุ่นที่ 10 กรมสามัญศึกษาให้ความช่วยเหลือวัสดุ ครุภัณฑ์ สายวิชาชีพ สายวิชาศิลปศึกษา วิทยาศาสตร์และห้องสมุด

  ปี พ.ศ. 2535 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา(คอมต.สศ.)จนถึงปัจจุบันโรงเรียนสระแก้วได้มีการพัฒนามาโดยตลอด มีอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ พร้อมกับจำนวนครูและนักเรียนที่เพิ่มขึ้นด้วย ต่อมานายประยูร เทียมเพ็ชร ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติม ปัจจุบันโรงเรียนสระแก้วมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 33 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวาเปิดสอนนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนสระแก้วได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

  ปัจจุบัน มีนางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว มีบุคลากร 171 คน มีจำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 38 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,511 คน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 36 ห้อง จำนวนนักเรียน 1,315 คน รวมจำนวนห้องทั้งสิ้น 74 ห้อง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,826 คน

  Loading