Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕๐ คะแนนขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕๐ คะแนนขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สนับสนุนเงินรางวัลโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสระแก้ว ณ​ อาคาร​เฉลิมราช ร.๑๐​ โรงเรียน​สระแก้ว​ อำ​เภอเมือง​สระแก้ว​ จังหวัด​สระแก้ว  

  Loading

Leave A Comment