Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ (Online International Math Challenge 2023)

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  ขอแสดงความยินดีกับ  นายอัครพล สะหะวิริยะ ม.6/1
  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ (Online International Math Challenge 2023) โดยมี 88 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

  Loading

Leave A Comment