Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • ร่วมลงแข่งขันการประกวดดนตรีรายการ “6th Valaya Alongkorn Music Competition 2023”

  • 06,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจารุวรรณ เพียแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนสระแก้ว ได้ร่วมลงแข่งขันการประกวดดนตรีรายการ “6th Valaya Alongkorn Music Competition 2023” ประเภทเดี่ยวเครื่องลมไม้ (Woodwind Solo) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ผลการประกาศได้ระดับเหรียญทอง 89.5 คะแนน

  Loading

Leave A Comment