Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • วิสัยทัศน์/ปรัญญา

  • 08,ต.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  วิสัยทัศน์/ ปรัชญา

  โรงเรียนสระแก้ว  มุ่งพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานสากล  เน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

  บนวิถีพอเพียง  ร้อยเรียงสู่ความเป็นไทย  เคียงคู่สังคมภายในปี พ.ศ.๒๕๖๙

   

  คำขวัญ

  สุจริต  กตัญญู  รอบรู้วิชา  พัฒนาสังคม

  ปรัชญา

  ปญฺญา  นรานํ  รฺตนํ

  ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของปวงชน

  Loading