Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • สนามสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) ความมถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT) และรายวิชา A-Level ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

  • 12,ธ.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.​๒๕๖๖ นางจุฑามาส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคุมสอบ ซึ่งในการนี้โรงเรียนสระแก้วเป็นสนามสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (TGAT) ความมถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT) และรายวิชา A-Level ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖​ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ณ โรงเรียนสระแก้ว ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้มหาวิทยาบูรพาเป็นศูนย์สอบ ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด โดยนักเรียนทุกคนต้อง นำกระเป๋า รองเท้า และโทรศัพท์มือถือไว้นอกห้องก่อนเข้าสอบ สำหรับสนามสอบแห่งนี้ ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

  Loading

Leave A Comment