Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  • 10,ก.พ. 2567
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนสระแก้ว เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (Non-Formal National Education Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษานั้นๆ โดยมีนางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์สอบ พร้อมด้วยนางอาภรณ์ เลิศกิจคุณานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระแก้ว และคณะครูโรงเรียนสระแก้วเป็นกรรมการคุมสอบ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้วปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดสระแก้ว​ลงพื้น​ที่​ตรวจ​เยี่ยม​สนับสนุน​การดำเนินการสอบให้สำเร็จ​ลุล่วง​ด้วยดี ณ​ โรงเรียน​สระแก้ว​ อำ​เภอเมือง​สระแก้ว​ จังหวัด​สระแก้ว

  Loading

Leave A Comment