พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา


นางรสสุคนธ์ เกตุเล็ก
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางอรทัย พิมพ์โคตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสุนทร ฉอมไธสง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายปัญญา นันทเขต
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายเจษฎากร รุดชาติ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Loading