Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

 • โรงเรียนสระแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็น“โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” สพฐ.

  • 30,ต.ค. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments
  โรงเรียนสระแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็น“โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” สพฐ. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และดร.นิภาพร รอดไพบูลย์ หัวหน้างานนโยบายพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการของสถานศึกษา เรื่อง “การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในสถานศึกษาด้วย ACTIVE Model เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ส่งผลให้โรงเรียนสระแก้วได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  

  Loading

Leave A Comment