Monthly Archives: พฤศจิกายน 2566

 • กิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP กิจกรรมและฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

  • 30,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๕ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการของ สวท. จังหวัดสระแก้ว เรื่อง นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมกิจกรรมการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • แสดงความยินดี แด่ท่าน ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน เนื่องในโอกาสคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ๘

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วม​ประชุม​ติดตาม​สถานการณ์​ความ​ปลอดภัย​ในสถานศึกษา​

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • กิจกรรมอบรบโครงงานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖​

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • กิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP กิจกรรมและฝึกปฏิบัติการด้านคณิตศาสตร์

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ร่วมการประชุม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ”

  • 28,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...

 • ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 43

  • 21,พ.ย. 2566
  • Posted By : Admin
  • 0 Comments

  ...