Sakaeo
World - Class Standard School

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงาน/รางวัล/ผลการเรียน

  • โรงเรียนสระแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็น“โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” สพฐ.

    • 30,ต.ค. 2566
    • Posted By : Admin
    • 0 Comments

Leave A Comment