พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษา สานความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศ สระแก้วโมเดล

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมติดตาม ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.สระแก้ว เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา สพม.สระแก้ว และคณะครู

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษา รับฟังการบรรยายพิเศษ จาก นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ และเยี่ยมชมการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา พร้อมทั้งทำ MOU โรงเรียนคู่ขนานสานความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศ สระแก้วโมเดล ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมติดตาม ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.สระแก้ว เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา สพม.สระแก้ว และคณะครู ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษา

ในโอกาสนี้ นางสาวกรรณิกา กันทะวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ประธานในการกล่าวต้อนรับ และเยี่ยมชมการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา พร้อมทั้งทำ MOU โรงเรียนคู่ขนานสานความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศ สระแก้วโมเดล
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ. 2545
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ.2) พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พรบ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.2) พ.ศ. 2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.3) พ.ศ. 2553
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.4) พ.ศ. 2562
พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉ.2) พ.ศ. 2561
แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 : Q&A
O9 : Social Network
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O11-O18)
O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 : E-Service
เว็บไซต์โรงเรียน
ระบบแจ้งเหตุ MOE Safety Center
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care)
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area : AMSS v4.11)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS)
ระบบข้อมูลนักเรียน (DMC) ปีการศึกษา 2566
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (GCODE)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O19-O22)
O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O23-O26)
O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O27-O30)
O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O31-O38)
O31 : ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (O39-O43)
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพบทเรียนความสำเร็จ”

โดยมีดร.อัมพร พิมพะ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและมอบโล่เชิดชูเกียรติ ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ,ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ,นายนิพนธ์ ก้องเวหา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษา ส.บ.ม.ท. ,นายศิวรัตน์ พายุหะ เลขาธิการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ,ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ,ดร.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ,ดร.ศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่น

ในฐานะอุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ร่วมประชุมจำนวนมากกว่า ๑,๘๐๐ คนการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ห้องออคิด แกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดและงานทักษะวิชาการ

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดและงานทักษะวิชาการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางภัคนันท์ ชลารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนสระแก้ว คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุด และมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ จากการอ่านด้วยตนเอง จากสื่อที่หลากหลายที่ห้องสมุดได้จัดให้บริการ

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการหนังสือใหม่ นิทรรศการหนังสือในพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอบคำถามสารานุกรมออนไลน์ เกมส์ส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือเล่มโปรดณ ห้องสมุดโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา พัฒนาความสะอาดในบริเวณโรงเรียนสระแก้ว

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายวัชระ ทองแก้วผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนสระแก้วและครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี นำลูกเสือเนตรนารีทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา พัฒนาความสะอาดในบริเวณโรงเรียนสระแก้ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

คว้ารางวัลที่ 2 ของโลก ในการแข่งขัน World Green Mech Contest 2023

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนของศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนสระแก้ว

โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ท่านรองชวนะชัย เพชรพิรุณ และคุณครูจิตพร สุวรรณะ ที่สามารถสร้างปรากฏการ

คว้ารางวัลที่ 2 ของโลก ในการแข่งขัน World Green Mech Contest 2023 ณ เมืองไถจง ประเทศไต้หวันมาได้สำเร็จ

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปีการศึกษา 2566

 

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสระแก้ว

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปีการศึกษา 2566ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ โดมดอกแก้ว โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และสำนักปฏิบัติธรรมวัดสระแก้ว – ป่าลัดกะสัง หมู่ 2 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเพื่อแสดงศักยภาพทางด้านสังคมให้กับนักเรียนพลังเครือข่ายดอกแก้วคุณธรรมและนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.
Please make sure that you didn't enabled option: Images of the Current Gallery. Option should have Show value to show images.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ศูนย์ STEM EDUCATION

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และคณะครูผู้รับผิดชอบห้องเรียน STEM EDUCATION คณะครูฝ่ายวิชาการ เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

โดยมีนางวรรณภา สมจิตต์ ,นายจิรศักดิ์ สมจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม และคณะครู ศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางโรงเรียนสระแก้วได้นำเสนอ เกี่ยวกับด้านหลักสูตรและแนวการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ STEM ณ อาคาร ๖ Innovation Zone โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.
Please make sure that you didn't enabled option: Images of the Current Gallery. Option should have Show value to show images.