กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมลิวัลย์ ยอดยัง
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายอนุชิต โฉมงาม
ครู คศ.3
นางสาวศิริลักษณ์ วิริยะกิจ
ครู คศ.3
นางสาวฐิฏิมา พุฒประเสริฐ
ครู คศ.3
นางสาวอภิญญา อัญญะมณี
ครู คศ.3
นายมงคล มลใสกุล
ครู คศ.3
นายกัมปนาท เทียนจันทร์
ครู คศ.3
นายนัฐพร ครองยุติ
ครู คศ.2
นางสาวเลิศลักษณ์ บุญเรือง
ครู คศ.2
นางสาวสุนันท์ ฝอยหิรัญ
ครู คศ.2
นางพรสวรรค์ ศรีโยธา
ครู คศ.2
นางสาววศวรรณ หันจันทร์
ครู คศ.2
นางสาวพรพรรณ บุญโพธิ์
ครู คศ.1
นางสาวกนกวรรณ ศรีโคตร
ครู คศ.1
นางสาวศิรินทิพย์ ทะนานทอง
ครู คศ.1
นายสุรศักดิ์ บุตรแก้ว
ครู คศ.1
นางสาวสุดารัตน์ แก้วสระน้อย
ครู คศ.1
นางสาวอ้อยทิพย์ ศรีใส
ครู คศ.1
นางสาวพรสุดา สร้อยชื่น
ครู คศ.1
นางสาวสุภาวดี จันธิมา
ครู คศ.1
นางสาวปาริษา นาคะ
ครู คศ.1
นายธรรมนูญ ทององค์
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุณิสา ลีเสย
พนักงานราชการ

 770 จำนวนผู้เข้าชม