กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเขมกาญจน์ ทรัพย์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุกัญญา ถกลประจักษ์
ครู คศ.3
นางสุดศิริ จันทร์เจริญ
ครู คศ.3
นายอนันต์ ฉิมยงค์
ครู คศ.3
นางสุภาภรณ์ กาสี
ครู คศ.3
นางสาวรุ่งอรุณ ชาลีพรมมา
ครู คศ.3
นางสมทรัพย์ บุญแต่ง
ครู คศ.3
นางสาวจรรยารัตน์ ประสงค์ดี
ครู คศ.3
นางสาวนิรมล โพธิจักร
ครู คศ.2
นางสาวพัชรวลัย สมบูรณ์ผล
ครู คศ.2
นางนริยา บุญมณีสิริกุล
ครู คศ.2
นางรัฏชดา ศรีสุทธิ์
ครู คศ.2
นายสุราช โศจิศิริกุล
ครู คศ.2
นางสาวธนพร เกตุสอน
ครู คศ.1
นางสาวสมหญิง สิงห์โต
ครู คศ.1
นางสาวปิยะนุช ศรีสุข
ครู คศ.1
นางสาวจุฬารัตน์ แสงสุข
พนักงานราชการ
Mr. Laurent Wambua
ครูอัตราจ้าง
Miss. Jan Louella
ครูอัตราจ้าง
Mr. Jessie James Carillo
ครูอัตราจ้าง
Miss. Micah KerenDinoy
ครูอัตราจ้าง
Mr. Joerey Pagaduan
ครูอัตราจ้าง
Miss Genalyn Madriaga
ครูอัตราจ้าง
Miss Hanna Alethea
ครูอัตราจ้าง