กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทัสณี ฆ้องคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางภัคนันท์ ชลารักษ์
ครู คศ.3
นางศุภมาศ มูลทองชุน
ครู คศ.3
นางธัญญวรัตน์ รัตนาพรไพศาล
ครู คศ.3
นางสาวรุ่งนภา ฟองสาย
ครู คศ.2
นางสาวณัฐภรณ์ คุ้มวงษ์
ครู คศ.1
นางเพลินพิศ สงไทย
ครู คศ.1
นางสาวปัทมา ปัทธิสามะ
ครู คศ.1
นางสาวยุวณี มาลัยรักษ์
ครู คศ.1
นางสาวกมลทิพย์ อุสารัมย์
ครู คศ.1
นางสาวกานต์ธิดา อุณาพรหม
ครู คศ.1
นายวีระศักดิ์ โสน้ำเที่ยง
ครู คศ.1
นางทิพวรรณ มั่งคั่ง
ครูอัตราจ้าง

 799 จำนวนผู้เข้าชม