กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนิรุตติ์ วงคำชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางดาวรุ่ง อำนวย
ครู คศ.3
นางสาวกมลรัตน์ มีผดุง
ครู คศ.3
นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์
ครู คศ.3
นายตรีชาวัชร์ คณาพงษ์วราภัทร์
ครู คศ.3
นางสาวสมปอง นาราศรี
ครู คศ.3
นางสาวสุชิรา สังฆธรรม
ครู คศ.3
นางสาวสมพร ดวงสำฤทธิ์
ครู คศ.3
นางสาวเบญญารัศม์ โชติภัทรขจรศิริ
ครู คศ.3
นางปาริชาติ สินธุพันธ์
ครู คศ.3
นางวราภรณ์ ลังกาพินธ์
ครู คศ.3
นางธัญกมล อ่อนศรี
ครู คศ.3
นางสาวเช ตรีจักรสังข์
ครู คศ.3
นายเจษฏา ชมเชย
ครู คศ.3
นางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผา
ครู คศ.3
นางสราลี ภู่ชัย
ครู คศ.2
นายสมพร บวบหอม
ครู คศ.2
นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
ครู คศ.2
นายวิชาติ พิทักษ์
ครู คศ.2
นายจักรพันธ์ พันธ์หินกอง
ครู คศ.2
นางลำไพ ศรีบุรินทร์
ครู คศ.2
นางสาวรุ่งอรุณ ไชยคำ
ครู คศ.2
นายรังสรรค์ ฆ้องคำ
ครู คศ.2
นางสาวสุปราณี ติงสะ บีแวน
ครู คศ.2
นางสาววิไลลักษณ์ อำพัฒน์
ครู คศ.2
นางสาวกมลชนก เชื้อเมฆ
ครู คศ.1
นางจิตพร สุวรรณะ
ครู คศ.1
นางสาวสวรรยา เพชรดี
ครู คศ.1
นางสาวสุประภา แสนวันนา
ครู คศ.1
นายอรรถวิทย์ สุปัตติ
ครู คศ.1
นางสาวสายรุ้ง ทองสูง
ครู คศ.1
นางสาวอภัสรา เกตุสุข
ครู คศ.1
นางสาวกรวรรณ พิลาพันธ์
ครู คศ.1
นางสาวสมฤทัย ยาทองทิพย์
ครู คศ.1
นางสาวโชติรส บุตรชน
ครู คศ.1
น.ส.กาลัญญา กันสำอาง
พนักงานราชการ
นายวุฒิ ภูมิเขต
พนักงานราชการ
นางรุ่งอรุณรัตน์ นิตยโรจน์
พนักงานราชการ
นางสาวชุติกาญจน์ สาวันดี
พนักงานราชการ
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
พนักงานราชการ
นางสาวเนตรมณี ร้อยกรอง
ครูอัตราจ้าง

 997 จำนวนผู้เข้าชม