กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางรสสุคนธ์ เกตุเล็ก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางอรทัย พิมพ์โคตร
ครู คศ.2
นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์
ครู คศ.2
นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์
ครู คศ.2
นายสุนทร ฉอมไธสง
ครู คศ.1
นายปัญญา นันทเขต
ครู คศ.1