กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นายชิราวุธ พูลแสง
ครู คศ.3
นางบุญยดา สงวนวงษ์
ครู คศ.3
นางกานดา ขุนราม
ครู คศ.3
นางสาวสุกัญญา เพาะแป้น
ครู คศ.3
นายวิชัย ขุนราม
ครู คศ.3
นางสุพิศ พูลแสง
ครู คศ.3
นายณัฐพล งามหาร
ครู คศ.2
นางสาวชนิดาภา แกมจินดา
ครู คศ.1
นางสาวมัณฑนา ภู่ทอง
ครู คศ.1
นางสาวเฉลิมศรี สอนกระโจม
ครู คศ.1
นางสาวประภัสสร อ่อนทองคำ
ครู คศ.1
นางสาวสุจิตรา ชาญนิติ
ครู คศ.1
นางสาวภัณทิลา บุญเลี้ยง
ครู คศ.1
นายกรภัทร์ อาสากิจ
ครู คศ.1
นางสาวพิมพ์สุดา แย้มประโคน
ครู คศ.1
นางสาวศุภาพิชญ์ แย้มประโคน
ครู คศ.1
นายทักษิณ เพ็ชรรักษา
ครูผู้ช่วย
นายณัฐวุฒิ พวงทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุมาลี พิทักษ์
พนักงานราชการ
นางณัฐพร จันทร์พรม
พนักงานราชการ
นายสมศักดิ์ แป้นงาม
ครูอัตราจ้าง

 718 จำนวนผู้เข้าชม