คณะผู้บริหาร

 

 

 

นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
037-241091 ต่อ 101

 

นางทศพร โคกมะณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสาวดลนภา รุ่งสว่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารบุคคล
099-7469442
นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารทั่วไป
085-9840056
นายชวนะชัย เพชรพิรุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารวิชาการ
098-9093665

 

นายชิราวุธ พูลแสง
ครู คศ3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
081-9492804
นางสุชาดา ทองแก้ว
ครู คศ3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
089-7515951
นางอารีย์ เกษชม
ครู คศ3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
084-6244394
นางสาวธัญญ์วรัตน์ รัตนาพรไพศาล
ครู คศ3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
096-2625358

 

นายพรชัย หันจันทร์
ครู คศ3
คณะกรรมการที่ปรึกษา
@sakaeoschool.ac.th0861544797
นายวัชระ ทองแก้ว
ครู คศ3
คณะกรรมการที่ปรึกษา
@sakaeoschool.ac.th086-1432819

 

 1,020 จำนวนผู้เข้าชม