โรงเรียนร่วมกับทหารจิตอาสา ร.12พัน1รอ.และเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่26พ.ค.2566 ทางโรงเรียนสระแก้วนำโดย นาง ทศพรโคกมะณี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการงานฝ่ายบริหารทั่วไป น.ส.มัณฑณา  ภู่ทอง หัวหน้างานจิตอาสาและ น.ส.ศุภาพิญช์ แย้มประโคน หัวหน้าโรงเรียนสุจริต ได้ร่วมมือกับทหารจิตอาสา… Read More

 2,491 จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมีดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษ… Read More

 10,975 จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้ง… Read More

 2,133 จำนวนผู้เข้าชม

โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพภาคปฏิบัติ ในรูปแบบ On-Site

วันอังคารที่2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพภาคปฏิบัติ ในรูปแบบ On-Site โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตรวจราชการ… Read More

 2,521 จำนวนผู้เข้าชม

รับโล่ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2565 และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 42)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับโล่ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2565 และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 42) พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ของสมาคมผ… Read More

 4,483 จำนวนผู้เข้าชม

กีฬาสายสัมพันธ์มัธยมศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว ร่วมงานกีฬาสายสัมพันธ์มัธยมศึกษาสระแก้ว ประจำปี 2566 กีฬาสายสัมพันธ์มัธยมศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 2 โดยมีดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเ… Read More

 5,950 จำนวนผู้เข้าชม

กิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ร่วมกับจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ส่วนราชการ จัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ช่วยกันทาสีฟุตบาท ทางเท้า และเส้นจราจร หน้าโรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว … Read More

 7,017 จำนวนผู้เข้าชม

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา08.30-12.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ… Read More

 6,937 จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล”

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00น. โรงเรียนสระแก้วนำโดย นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” และในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ดร.สท้าน วารี ผู้อำนว… Read More

 6,996 จำนวนผู้เข้าชม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เข้าค่ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสระแก้ว นำโดยนายพรชัย หันจันทร์ หัวห… Read More

 5,461 จำนวนผู้เข้าชม