รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ได้รับเชิดชูเกียรติ ผอ.ดีเด่นฯ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ได้รับเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สนับสนุนการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางสาวดลนภา รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับโล่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น แล… Read More

ผอ./คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่สถ… Read More

 6,544 จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมีดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษ… Read More

 10,937 จำนวนผู้เข้าชม

คณะครูห้องเรียนพิเศษ MEP ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 คณะครูห้องเรียนพิเศษ MEP ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 นำโดย นายชวนะชัย เพชรพิรุณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารนำโดย ผู้อำนวยการสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ EP/MEP โรงเร… Read More

 6,810 จำนวนผู้เข้าชม

รับโล่ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2565 และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 42)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว รับโล่ผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2565 และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 42) พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ของสมาคมผ… Read More

 4,481 จำนวนผู้เข้าชม

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3-5 เมษายน 2566 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 1. นายสิทธา อาษาวัง 2. นายอภิ… Read More

 4,997 จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเด็กไม่มีที่เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ฆ้องคำ หัวหน้างานจัดทำสำมะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน โรงเรียนสระแก้ว เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเด็กไม่มีที่เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยม… Read More

 4,038 จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ

  ดาวน์โหลดเอกสาร…คลิก  7,508 จำนวนผู้เข้าชม

 7,508 จำนวนผู้เข้าชม

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยนางทศพร โคกมะณี, นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนสระแก… Read More

 7,355 จำนวนผู้เข้าชม

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนสระแก้ว

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นางทศพร โคกมะณี, นางสาวดลนภา รุ่งสว่าง, นายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ได้รับมอบหมายจาก นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ดำเนินการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท… Read More

 6,957 จำนวนผู้เข้าชม