พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษา สานความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศ สระแก้วโมเดล

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมติดตาม ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังก… Read More

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมติดตาม ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด … Read More

ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพบทเรียนความสำเร็จ” โดยมีดร.อัมพร พิมพะ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา… Read More

พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดและงานทักษะวิชาการ

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดและงานทักษะวิชาการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ… Read More

คว้ารางวัลที่ 2 ของโลก ในการแข่งขัน World Green Mech Contest 2023

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนของศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนสระแก้ว โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ท่านรองชวนะชัย เพชรพิรุณ และคุณครูจิตพร สุวรรณะ ที่สามารถสร้างปรากฏการ คว้ารางวัลที่ 2 ของโลก ในการแข่งขัน World Green Mech Contest 2023 ณ เมืองไถจง ประเทศไต้หวันมาไ… Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว นางทศพร โคกมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผา นางสาวศุภาพิชญ์ แย้มประโคน ครูโรงเรียนสระแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำ… Read More

สนามสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ปี 2566 ภาค ค (ณ โรงเรียนสระแก้ว สังกัด สพม.สระแก้ว)

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว ร่วมปฏิบัติหน้าที่กรรมการสนามสอบครูผู้ช่วย ภาค ค โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั… Read More

ประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุค…

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติโรงเรียนสระแก้ว เพื่อชี้แจง ติดตามการดำเนิ… Read More

การสอบนำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนชั้นม.๖/๑๓ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ …

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เป็นประธานเปิดการสอบนำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนชั้นม.๖/๑๓ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โด… Read More

พิธีเปิดกิจกรรม การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยฯ

ันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมทั้งนายชวนะชัย เพชรพิรุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วิทยากร คือ นายเลอศักดิ์ สถิตย์พรหม และนางสาวมาตา สัตยธาดากู… Read More