กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางคำพู ศรีสุข
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางจิพิกา หริ่มเจริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวชณิชานี พิลาทอง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายชาติชาย สุขล้อม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางอารีย์ เกษชม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายปิยพจน์ ภูมิเขต
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายปฏิพัทธ์ ภูมิเขต
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายสิทธินนท์ จิตรพวน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ชมภู
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางอุมาพร สุพรรณอ่วม
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวพรรษชล แสงระยับ
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางวรรณพร กุลเสน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายมนัส กงไกรลาศ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวบุษรินทร์ รักษาพล
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Loading