โรงเรียนสระแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

นางสาวสมปอง นาราศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นางสาวกมลรัตน์ มีผดุง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นางสาวสุชิรา สังฆธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นางดาวรุ่ง อำนวย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นายตรีชาวัชร์ คณาพงษ์วราภัทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นางภัตพร ดวงสำฤทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นางสาววชิราภรณ์ ชีวีสุขนิรันด์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นายศิริพงษ์ โคกมะณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นางปาริชาต สินธุพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นางสาวเบญญารัศม์ โชติภัทร์ขจรศิริ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นายพยุงศักดิ์ คำมี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นายเจษฎา ชมเชย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นางสาวเช ตรีจักรสังข์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นางสาววิไลลักษณ์ อำพัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นางสาวสราลี ดุภะสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นายวิชาติ พิทักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.3
นายสมพร บวบหอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2
นายจักรพันธ์ พันธ์หินกอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2
นางลำไพ ศรีบุรินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2
นางสุปราณี ติงสะ บีแวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2
นางสาวรุ่งอรุณ ไชยคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2
นายรังสรรค์ ฆ้องคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2
นางสาวสวรรยา เพชรดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2
นางสาวกรวรรณ พิลาพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2
นายอรรถวิทย์ สุปัตติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2
นางจิตพร สุวรรณะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2
นางสาวสายรุ้ง ทองสูง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2
นางสาวสุประภา แสนวันนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2
นางสาวณัฐปภัสร์ โชติวงคชวัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.1
นางสาวปรียาภรณ์ แสงสว่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.1
นางสาวสมฤทัย ยาทองทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.1
นางสาวโชติรส บุตรชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.1
นางสาวปัญกาญจน์ ทรัพย์เจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.1
นางสาวศศิกาญจน์ กิ่งวงศา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.1
นางสาวมณีรัตน์ เชื้อตาหมื่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.1
นางสาวนัทธ์ชนัน อุส่าห์งาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.1
นางสาวลัดดาวัลย์ เนียมหัตถี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูผู้ช่วย
นายธนกฤต ปิ่นพานิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐธิดา ธรรมมะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูผู้ช่วย
นายวุฒิ ภูมิเขต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานราชการ
นางรุ่งอรุณรัตน์ นิตยะโรจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานราชการ
นางสาวกาลัญญา กันสำอาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานราชการ
นางสาวชุติกาญจน์ สาวันดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานราชการ
นางศิวภรณ์ บุญทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานราชการ
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานราชการ
นางฐานิตา เกตานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานราชการ

Loading