โรงเรียนสระแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 

นายคณาเดช ลายสนธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.3
นางภัคนันท์ ชลารักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.3
นางศุภมาศ มูลทองชุน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.3
นางทัสณี ฆ้องคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.3
นางสาวธัญญ์วรัตน์ รัตนาพรไพศาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.3
นางสาวสุจินดา คำหาด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.2
นางสาวรุ่งนภา ฟองสาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.2
นางสาวปัทมา ปัทธิสามะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.2
นางสาวยุวณี มาลัยรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.1
นางสาวณัฐภรณ์ วงศ์ลคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.1
นางสาวกานต์ธิดา อุณาพรหม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.1
นางสาวกมลทิพย์ อุสารัมย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.1
นายวีระศักดิ์ โสน้ำเที่ยง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.1
นางสาวจิรัฐิญา ทัดเทียม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.1
นายสันติภาพ รัตนะวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย
นางสาวขวัญจิรา สารมิตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย

Loading