โรงเรียนสระแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 

 

นางสุกัญญา ไชยต้นเทือก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.3
นางเขมกาญจน์ ทรัพย์เจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.3
นางสุดศิริ จันทร์เจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.3
นางสุภาภรณ์ กาสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.3
นายอนันต์ ฉิมยงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.3
นางสาวรุ่งอรุณ ชาลีพรมมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.3
นางสาวจรรยารัตน์ ประสงค์ดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.3
นางสมทรัพย์ บุญแต่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.3
นางดาวเรือง ดิษบรรจง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.3
นางสาวพัชรวลัย สมบูรณ์ผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.3
นางสาวนิรมล โพธิจักร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.3
นางสาวธนพร เกตุสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2
นายสุราช โศจิศิริกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2
นางรัฏชดา ศรีสุทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2
นางสาวปิยนุช ศรีสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2
นางสาวสมหญิง สิงห์โต สิงห์โต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2
นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.1
นางสาวสโรชา พาโฮ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูผู้ช่วย
Miss. Micah Keren Colegado
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้างต่างชาติ
Mr. Jessie James Carillo
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้างต่างชาติ
Miss. Genalyn F. Madriage
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้างต่างชาติ
Mr. Ganta Srikar Reddy
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้างต่างชาติ
Ms. Christia Gail S. Tabula
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้างต่างชาติ
Miss. Karungi Phionah
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้างต่างชาติ
Mr.Kolle Ashu
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้างต่างชาติ
Miss.Jane Wanjiku Muiruri
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้างต่างชาติ
Mr.Imre Toth
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้างต่างชาติ
Miss Edna Wairimu Njoroge
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้างต่างชาติ

Loading