โรงเรียนสระแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 

นางสุพิศ พูลแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.3
นายชิราวุธ พูลแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.3
นางกานดา ขุนราม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.3
นางสาวสุกัญญา เพาะแป้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.3
นายวิชัย ขุนราม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.3
นางสาวชนิดาภา แกมจินดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.2
นายกฤชชยุตพงค์ งามหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.2
นางสาวนงนุช ปานาพุทธ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.2
นางสาวมัณฑนา ภู่ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.2
นางสาวเฉลิมศรี สอนกระโจม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.2
นางสาวสุจิตรา ชาญนิติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.2
นางสาวประภัสสร จอมทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.2
นางสาวภัณทิลา บุญเลี้ยง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.1
นายกรภัทร์ อาสากิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.1
นางสาวพิมพ์สุดา แย้มประโคน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.1
นางสาวศุภาพิชญ์ แย้มประโคน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.1
นายณัฐวุฒิ พวงทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.1
นายทักษิณ เพ็ชรรักษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.1
นางสุมาลี พิทักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานราชการ
นายสมศักดิ์ แป้นงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูอัตราจ้าง

Loading