โรงเรียนสระแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


 

นางคำพู ศรีสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู คศ.3
นางจิพิกา หริ่มเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู คศ.3
นางสาวชณิชานี พิลาทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู คศ.3
นายชาติชาย สุขล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู คศ.3
นางอารีย์ เกษชม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู คศ.3
นายปิยพจน์ ภูมิเขต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู คศ.3
นายปฏิพัทธ์ ภูมิเขต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู คศ.2
นายสิทธินนท์ จิตรพวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู คศ.2
นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ชมภู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู คศ.2
นางสาวพรรษชล แสงระยับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู คศ.2
นางอุมาพร สุพรรณอ่วม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู คศ.1
นายมานัส กงไกรลาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
พนักงานราชการ
นางวรรณพร กุลเสน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
พนักงานราชการ
นางสาวบุษรินทร์ รักษาพล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูอัตราจ้าง

Loading