กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางทัสณี ฆ้องคำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางภัคนันท์ ชลารักษ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางศุภมาศ มูลทองชุน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวธัญญ์วรัตน์ รัตนาพรไพศาล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายคณาเดช ลายสนธิ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวรุ่งนภา ฟองสาย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวสุจินดา คำหาด
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวปัทมา ปัทธิสามะ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวยุวณี มาลัยรักษ์
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวณัฐภรณ์ วงศ์ลคร
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวกานต์ธิดา อุณาพรหม
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวกมลทิพย์ อุสารัมย์
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายวีระศักดิ์ โสน้ำเที่ยง
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวจิรัฐิญา ทัดเทียม
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายสันติภาพ รัตนะวัน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวขวัญจิรา สารมิตร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Loading