กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวสมปอง นาราศรี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางดาวรุ่ง อำนวย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายตรีชาวัชร์ คณาพงษ์วราภัทร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางธัญญ์รภัสร์ อ่อนศรี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปาริชาต สินธุพันธ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางภัตพร ดวงสำฤทธิ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุชิรา สังฆธรรม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววชิราภรณ์ ชีวีสุขนิรันด์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเบญญารัศม์ โชติภัทร์ขจรศิริ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกมลรัตน์ มีผดุง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเจษฎา ชมเชย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพยุงศักดิ์ คำมี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเช ตรีจักรสังข์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิชาติ พิทักษ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศิริพงษ์ โคกมะณี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสราลี ดุภะสกุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววิไลลักษณ์ อำพัฒน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมพร บวบหอม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางลำไพ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายจักรพันธ์ พันธ์หินกอง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรุ่งอรุณ ไชยคำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุปราณี ติงสะ บีแวน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายรังสรรค์ ฆ้องคำ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสวรรยา เพชรดี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสายรุ้ง ทองสูง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจิตพร สุวรรณะ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอรรถวิทย์ สุปัตติ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกรวรรณ พิลาพันธ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุประภา แสนวันนา
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสมฤทัย ยาทองทิพย์
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัฐปภัสร์ โชติวงคชวัฒน์
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปรียาภรณ์ แสงสว่าง
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวโชติรส บุตรชน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปัญกาญจน์ ทรัพย์เจริญ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศศิกาญจน์ กิ่งวงศา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมณีรัตน์ เชื้อตาหมื่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนันธ์ชนัน อุส่าห์งาน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวลัดดาวัลย์ เนียมหัตถี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกาลัญญา กันสำอาง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิวภรณ์ บุญทรัพย์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชุติกาญจน์ สาวันดี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรุ่งอรุณรัตน์ นิตยะโรจน์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวุฒิ ภูมิเขต
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวยุพนนาฎ คำเวียงคำ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Loading