กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


ดร.นิภาพร รอดไพบูลย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุพิศ พูลแสง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายชิราวุธ พูลแสง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายวิชัย ขุนราม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางกานดา ขุนราม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุกัญญา เพาะแป้น
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวชนิดาภา แกมจินดา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายณัฐพล งามหาร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวมัณฑนา ภู่ทอง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุจิตรา ชาญนิติ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเฉลิมศรี สอนกระโจม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนงนุช ปานาพุทธ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวประภัสสร จอมทอง
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายกรภัทร์ อาสากิจ
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวภัณทิลา บุญเลี้ยง
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพิมพ์สุดา แย้มประโคน
ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวศุภาพิชญ์ แย้มประโคน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายณัฐวุฒิ พวงทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายทักษิณ เพ็ชรรักษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุมาลี พิทักษ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมศักดิ์ แป้นงาม
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

Loading