โรงเรียนสระแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


 

นางสาวฐิณิชดา ช่างบุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.3
นางสุชาดา ทองแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.3
นายจรัญชัย ลพพื้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.2
นายอภิสิทธิ์ ยมน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.2
นายมนตรี เครือนอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.1
นายทวีศักดิ์ คำเพราะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.1
นายชัยวุฒิ ขาวฉลาด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.1
นายเกียรติศักดิ์ งามนัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้ช่วย
นายเมธา นันตะสุคนธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
พนักงานราชการ

Loading