คณะผู้บริหารโรงเรียนสระแก้วนางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
037-241091-101
นางสาวดลนภา รุ่งสว่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายชวนะชัย เพชรพิรุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารงานวิชาการ รักษาการรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางสาวภัทธนันต์ อ่ำเทศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
นายชิราวุธ พูลแสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุชาดา ทองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางอารีย์ เกษชม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางสาวธัญญ์วรัตน์ รัตนาพรไพศาล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

Loading