โรงเรียนสระแก้ว

ทำเนียบผู้บริหาร

นายอาทิตย์ จิตละมุน
ครูใหญ่โรงเรียนวัดสระแก้ว
รักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2501 - 2504
นายชุมพล บัวคำศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีพ.ศ. 2504 - 2528
นายวิวัฒน์ บุญเล็ก
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2528 - 2540
นายบรรลือ คุรุธรรมจารุ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2540 - 2544
นายปกรณ์ ภูมิเขต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2544- 2553
นายชูชาติ ชอบชื่นชม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2554 - 2555
นายสุวรรณ ทวีผล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2556 - 2562
นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
6 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

Loading